Erfarenheter

Hur kan professionen ta hjälp av efterlevandes specifika kunskaper och erfarenheter?

En förhoppning är att i Region Blekinge, liksom i alla andra regioner i Sverige, en samverkan i Regionen mellan distriktsläkare, folkhälso-strateg, polis, kommun, kyrkans själavård, samtalsstöd/ pykoterapeut/ kurator/ tar ansvar för att förbättra efterlevandestöd/postvention och händelseanalyser i Regionen i samverkan med SPES, så att någon med egen erfarenhet av en närståendes självmord alltid ingår i det suicidförebyggande teamet för ökad folkhälsa, förbättrade insatser för människor i självmordskris och för efterlevande.

En omfattande händelseanalys behöver göras, bland annat genom att lyssna in de efterlevande efter varje suicid, efter varje självmordsförsök. Det kan handla om hur tillgänglighet till beroendeenhet, självinläggning, boendestöd, samtalsstöd, psykiatri, och besök på vårdcentral för den suicidala och för de närstående har fungerat. Idag kan hen ha gjort allt för att stödja och hjälpa en person i självmordskris, utan att lyckas få till en intervention innan självmordet var ett faktum. Vart vänder man sig som närstående när man ser sin familjemedlem personlighetsförändrad, med ångest och oro? Vem tar emot och lyssnar in den anhörige som har massor av information att ge, som visar att personen behöver vård och som kan förhindra självmord?

Idag erbjuds de som själva kontaktar SPES Blekinge efterlevandestödet Postvention. Många får individuella professionella samtalsstöd, som för en del kommit igång redan efter någon dag eller några veckor, via försäkring, arbetsgivare eller vårdcentral. Det kan fungera mycket bra för den enskilde och många tror inte att de behöver prata mer.

Postvention är bra för alla som varit med om att en närstående tagit sitt liv, även om det gått en tid. Även de med svårigheter att sätta ord på sina känslor har utryckt att Postvention gett ett viktigt stöd. Det kan gälla för en del av männen i familjerna, för dem som annars inte kommer till samtal. De behöver lyssna till de andra och själv sätta ord på det de varit med om. Alla efterlevande tillhör riskgrupp för egen suicid. 

Någon har börjat i självhjälpsgrupp i SPES regi efter en tid och träffar andra efterlevande. Någon behöver både postvention, det professionella samtalsstödet och självhjälpssamtalen i SPES-gruppen, några under flera år. Andra tycker det räckt med postventionen.

SPES arbetar för att det drabbade samhället ska förebygga och förhindra att ytterligare människor mår så dåligt att självmord blir en följd. Tillsammans räddar vi liv!