Två utnämningar under 2021 och våra erfarenheter   

Folkhälsopriset 2021 i Karlskrona kommun har tilldelats SPES Blekinge

Motiveringen lyder: Ett självmord påverkar många och det finns en stor risk att även de efterlevande drabbas av psykisk ohälsa. SPES (SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd) Blekinge är en ideell organisation som erbjuder hopp och stöd till närstående när någon tagit sitt liv - och förebygger att fler drabbas i morgon. Alla som verkar inom SPES har själva mist någon genom självmord, så stöd ges från efterlevande till efterlevande. Att snabbt och över tid fånga upp och stötta de som blir kvar är ett mycket viktigt och värdefullt arbete.

Karlskrona den 23 novermber 2021

Marianne Ehn Torell, Ordförande Folkhälsorådet i Karlskrona


Under psykiativeckan i Region Blekinge mottog SPES Blekinge utmärkelsen Årets eldsjäl inom psykisk hälsa i Blekinge 2021. 

Motiveringen lyder: SPES Blekinge jobbar med att sprida kunskap som förebygger självmord. De delar med sig av upplevelser och erfarenheter och finns där när samhället brister. SPES Blekinge har en stark övertygelse och tro på att när goda krafter och ansträngningar görs så räddar det liv. 

https://sverigesradio.se/artikel/ett-raseri-inom-mig-att-det-far-fungerar-som-det-gor

Hur kan professionen ta hjälp av efterlevandes specifika kunskaper och erfarenheter?

Vår förhoppning är att Region Blekinge, liksom alla regioner i Sverige, får till SAMverkan i Regionen mellan verksamheter för arbete med efterlevandestöd! Det är i sig suicidprevention!  Det behövs ett Preventivt Team som består av distriktsläkare, folkhälsostrateg, polis, kommunens socialtjänst och funktionsstöd, kyrkans själavård, samtalsstöd/ pykoterapeut/ kurator/ personal i olika kategorier från vårdcentral och specialistvård, som psykiatriker, skötare, sjuksköterska, psykolog i PRAKTISK SAMverkan efter varje självmordsförsök/självmord. 

* Efter varje självmord behövs tidig debriefing. där självmordet ägde rum, för inblandade,  för familjgruppen 

* Närstående behöver ges ett direkt familjestöd som suicidpreventiv insats. Efterlevandestöd/postvention sätts in direkt, inledningsvis med mycket tätt återkommande träffar med stöd av en person med levt erfarenhet, enligt de efterlevandes behov 

* Person med levd erfarenhet, som själv förlorat en närstående i självmord, stöttar bäst!  Vi har erfarenheter som behöver tas i anspråk. Vi har expertkunskap och mod att lyssna, stödja och finnas där. Vi får ta del av ELLIPSE UTBILDNING I POSTVENTION innan vi går in som stödjande part för en annan drabbad familj.

* Personer med egen erfarenhet av närståendes självmord behöver ingå i det suicidförebyggande teamet, för ökad folkhälsa, förbättrade insatser för människor i självmordskris och för efterlevande.

* En omfattande händelseanalys behöver göras, bland annat genom att lyssna in de närstående och efterlevande efter varje självmordsförsök och suicid. Det kan handla om tillgänglighet till beroendeenhet, självinläggning, boendestöd, samtalsstöd, psykiatri, besök på vårdcentral för den suicidala och för de närstående och kvalitén på det stöd som getts. Idag kan närstående ha gjort allt för att stödja och hjälpa en person i självmordskris, utan att lyckas få till en intervention innan självmordet var ett faktum. Vart vänder man sig som närstående när man ser sin familjemedlem personlighetsförändrad, med ångest och oro? Vem tar emot och lyssnar in den anhörige som har massor av information att ge, som visar att personen behöver vård och som kan förhindra självmord?

* Idag erbjuds de som själva kontaktar SPES Blekinge samtalsstöd och efterlevandestöd, Postvention. 

En del efterlevande nås av individuella professionella samtalsstöd, som för en del kommit igång redan efter någon dag eller några veckor, via försäkring, arbetsgivare eller vårdcentral. Det kan fungera mycket bra för den enskilde och många tror inte att de behöver prata mer. Det är en i familjen som får stöd, men de övriga, hur mår de?

* Postvention är bra för alla som varit med om att en närstående tagit sitt liv, även om det gått en tid. Även de med svårigheter att sätta ord på sina känslor har utryckt att Postvention gett ett viktigt stöd. Det kan gälla för en del män, en del familjer, för dem som annars inte kommer till samtal. Man behöver lyssna till de andra och själv sätta ord på det man varit med om. Alla efterlevande som inte får stöd att bearbeta sin förlust tillhör riskgrupp för egen suicid. 

* Någon har börjat i självhjälpsgrupp i SPES regi efter en tid av POSTVENTION, för att träffa andra efterlevande. Någon väljer både postvention, professionellt samtalsstöd och självhjälpssamtalen i SPES-gruppen, några under flera år. Andra tycker det räckt med postvention.

* SPES Blekinge arbetar för att det drabbade samhället ska förebygga och förhindra att ytterligare människor mår så dåligt att självmord blir en följd. Tillsammans räddar vi liv!